Przejdź do treści

Nasz program do inwentaryzacji, ewidencji i zarządzania majątkiem pomoże skutecznie stawić czoła wyzwaniom

Dlaczego warto

 • Ograniczenie kosztów związanych z procesem inwentaryzacji nawet o 85%
 • Pełna i uporządkowana wiedza o majątku i jego kondycji
 • Szczegółowość ewidencji spełniająca potrzeby wielu grup odbiorców jednocześnie
 • Istotne wsparcie dla controllingu i optymalizacji podatkowej oraz płynności finansowej
 • Gwarancja niezawodności i dostęp do serwisu

Poniżej lista przykładowych wyzwań z jakimi spotykamy się w obszarze ewidencji majątku (zarówno środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nisko cennych składników majątku) i sposoby radzenia sobie z nimi przy wsparciu systemu Ewidencja Majątku.

Wyzwanie 1 – Prowadzenie wielu równoległych ewidencji na różne potrzeby oraz brak całościowego spojrzenia na majątek i jego kondycję

 • Obsługa majątku firmy odbywa się w wielu komórkach organizacyjnych (np. księgowość, technicy, administracja, IT, zarząd) i każda komórka prowadzi ewidencję wyłącznie na swoje potrzeby.
 • Efekt: niepotrzebne koszty związane z dublowaniem pracy; brak przepływu informacji; brak jednego miejsca, gdzie wszystkie dane mogłyby być gromadzone
 • Wiedza odnośnie majątku w firmie jest ograniczona i nieuporządkowana, a przez to również trudno dostępna
 • Istotnym czynnikiem sukcesu jest sprawność sprzętu w firmie i potrzebna jest bieżąca wiedza o serwisach, naprawach, konserwacjach, badaniach, dokumentacji

Nasze rozwiązanie:

 • System Ewidencja Majątku pozwala w łatwy sposób klasyfikować szeroki zakres informacji o majątku firmy. Dzięki temu spełnia potrzeby wielu grup odbiorców informacji.
 • Użytkownikami systemu są pracownicy wielu komórek organizacyjnych i każdy ma swoją rolę do spełnienia.
 • Dostęp do kompleksowej informacji jest łatwy i szybki.
 • Istnieje możliwość zdefiniowania uprawnień.

Wyzwanie 2 – Duża szczegółowość rozliczania amortyzacji oraz umorzeń jest kłopotliwa i kosztowna w prowadzeniu

Konieczność prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wielu różnych wymiarach, aby pokryć potrzeby różnych odbiorców równolegle:

 • Rozliczanie kosztów na potrzeby wewnętrzne (np. do RZiS, controlling, modele rozliczania kosztów jak ABC)
 • Rozliczanie na potrzeby projektów (np. unijnych, strukturalnych)
 • Odmienne wymagania dla polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Odmienne wymagania dla potrzeb podatkowych i bilansowych
 • Poziom składnika środka trwałego i zestawu

Nasze rozwiązanie:

 • Dowolna ilość równoczesnych, definiowanych typów amortyzacji (np. bilansowa, podatkowa, techniczna, MSR).
 • Dowolna ilość definiowanych grup klasyfikatorów, w ramach których jest prowadzona ewidencja (np. miejsca powstawania kosztów, projekty, źródła finansowania, zlecenia).
 • Analizy i raporty obsługujące wszystkie poziomy.
 • Algorytmy zapewniający odpowiednie traktowanie zaokrągleń.

Wyzwanie 3 – Utrudnione zarządzanie sprzętem komputerowym i licencjami na oprogramowanie

 • Nieefektywne wykorzystanie licencji na oprogramowanie (dublowanie, złomowanie komputerów z oprogramowaniem, wygasające licencje)
 • Legalność oprogramowania
 • Uciążliwy proces planowania migracji oprogramowania i wymiany sprzętu
 • Niesprecyzowani użykownicy oraz zakres pracy na środku trwałym

Nasze rozwiązanie:

 • Prowadzenie ewidencji licencji i przypisywanie ich do poszczególnych komputerów.
 • Możliwość m.in. śledzenia stopnia wykorzystania dostępnych licencji, dostępność do informacji kto z czego korzysta (komputer, użytkownik).
 • Wsparcie procesu migracji sprzętu i oprogramowania poprzez dostęp do szerokiego zakresu danych wraz z możliwością ich odpowiedniego zestawiania
 • Dostępne różnego typu analiz i raporty wspierające.

Wyzwanie 4 – Zestawy wieloskładnikowe i przesuwanie między zestawami

 • Specyfika działalności wymaga częstego przesuwania składników między zestawami (np. części składowe serwerów)
 • Istotne jest, aby miało to również swoje właściwe odzwierciedlenie w ewidencji finansowo-księgowej (zmiany wartości, umorzeń, odpisy amortyzacyjne)
 • W przypadku dużej ilości składników oraz przesunięć między zestawami bardzo trudno jest to ewidencjonować
 • Wprowadzanie korekt w ewidencji z tytułu zmian w składnikach jest bardzo pracochłonne

Nasze rozwiązanie:

 • System Ewidencja Majątku w pełni wspiera obsługę wieloskładnikowści
 • iItnieje możliwość łatwego przesuwania między zestawami, w tym hurtowe przesunięcia i obsługa przy pomocy kolektora danych
 • System właściwie odnosi wszelkie zmiany w składnikach w ewidencji wyposażenia, środków trwałych i innych składników majątku, istnieje możliwość pełnego śledzenia zmian na poziomie poszczególnych składników
 • Stworzone zostały specjalne mechanizmy wspierające proces zarządzania składnikami

Wyzwanie 5 – Niesprawne urządzenia, utrudniony monitoring ich stanu

 • Nieplanowane przestoje w produkcji czy zdolności świadczenia usług spowodowane niewystarczającym monitoringiem kondycji majątku

Nasze rozwiązanie:

 • Bieżące informacje dotyczące majątku znajdują się w jednym systemie.
 • Na bieżąco dostępne są dane odnośnie kondycji poszczególnych urządzeń, planowanych działań czy ważnych terminów (np. badań okresowych czy ważności certyfikatów).
 • Dokumentacja poszczególnych składników majątku jest dostępna w systemie.

Wyzwanie 6 – Często zmieniający się użytkownicy

 • Często zmieniają się użytkownicy sprzętu, jest spora rotacja pracowników
 • Trudności z zapanowaniem nad tym kto co ma i za co odpowiada
 • Utrudnione rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie

Nasze rozwiązanie:

 • Pełna ewidencja w systemie w zakresie zmian osób odpowiedzialnych oraz użytkujących
 • Wygodna i kompletna informacja razem z pełną historią zmian
 • Rozliczania pracowników z powierzonego im sprzętu
 • Możliwość generowania np. dokumentów przekazania sprzętu
 • Każdy pracownik ma możliwość sprawdzenia jaki sprzęt jest aktualnie w jego posiadaniu (np. poprzez logowanie w firmowym intranecie i uruchomienie odpowiedniego raportu)
 • Bogate możliwości w zakresie analizy i raportów

Wyzwanie 7 – Utrudniony dostęp do danych na określony dzień

 • Trudność z uzyskaniem stanu danych na dowolny dzień na potrzeby kontroli czy innych wewnętrznych procedur

Nasze rozwiązanie:

 • Możliwość uzyskania raportu na dowolnie określony dzień i uzyskanie migawki na daną chwilę

Wyzwanie 8 – Długotrwałe oraz kosztowne prowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczanie

 • Uciążliwe wypełnianie arkuszy spisowych dla dużej ilości składników
 • Ograniczenie zbieranej podczas inwentaryzacji wiedzy do minimum określonego przepisami
 • Czasochłonny proces uzgadniania i rozliczania różnic

Nasze rozwiązanie:

 • Oznakowanie składników majątku etykietami z kodami kreskowymi.
 • Wykorzystanie mobilnych kolektorów danych do sprawnego przeprowadzenia spisu.
 • Specjalnie przygotowane oprogramowanie kolektora do pracy z systemem Ewidencja Majątku.
 • Inwentaryzacja środków trwałych odbywa się wraz z automatycznym generowaniem arkuszy spisowych i innych wydruków
 • Możliwość zbierania dodatkowych uwag oraz tworzenia zadań do wykonania podczas procesu inwentaryzacji
 • Automatyczne rozliczanie inwentaryzacji (w tym tworzenie niezbędnych dokumentów w systemie).
 • Dodatkowe analizy i raporty w ramach jednego programu do inwentaryzacji i ewidencji majątku